school logo

Adam Hsu Kung Fu

Traditional Chinese Martial Arts

Adam Hsu

Lineages

Chang Quan: Long Fist Style (Islamic & Mei Flower styles)
      Shen Mo-Lim    Han Ching-Tang   Adam Hsu
Mi Zong Quan: Lost Track Style (Original style)
      Zhang Yao-Ting    Liu Yun-Chiao   Adam Hsu
Tai Zhu Chang Quan:  Tai Zhu Long Fist
      Zhang Yao-Ting   Liu Yun-Chiao   Adam Hsu
Qi Xing Tang Lang Quan: Praying Mantis (Seven Star & Plum Blossom styles)
      Lee Kun Shan    Adam Hsu
Ba Bu Tang Lang Quan: Praying Mantis (Eight Step style)
      Kiang Hua-Lon    Fang Huan-Yi    Wei Xiao-Tang    Adam Hsu
Liu He Tang Lang Quan: Praying Mantis (Six Harmony style)
      We De Li     Lin Sheh-Chung   Ding Zi-Cheng 
           Chang Xiang-San   Adam Hsu
Pi Gua Zhang: Splitting Deflecting Style
      Li Xu-Wen    Liu Yun-Chiao    Adam Hsu
Ba Ji Quan: Eight Infinite Style
      Li Xu-Wen   Liu Yun-Chiao    Adam Hsu
Tai Ji Quan: Grand Ultimate Style (Chen style)
      Chen Chang-Xing   Chen Gen-Yun    Chen Yen-Xi   
           Tu Yu-Chi    Adam Hsu
Ba Gua Zhang: Eight Trigram Palms (Yin style)
      Dong Hai-Quan    Yin Fu    Gong Bao-Tian    Liu Yun-Chiao    Adam Hsu
Xing-Yi:  Mind Intent Style (Hebei Style)
      Li Chun Yi   Shan Yun Xiang    Zhao Ke Li    Chao Lian-Fang   Adam Hsu